PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de Linyola. amb CIF P2515300H, amb domicili a Carrer Major 7 , 25240 Linyola (Lleida):

  •  Les dades facilitades en els formularis de contacte o mitjans de comunicació diversos habilitats per l’Ajuntament dades seran incorporades als tractaments sota responsabilitat de l’Ajuntament amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, consulta i/o petició i poder donar-li resposta. Les seves dades es conservaran fins que no es resolgui la sol·licitud, i no es comunicaran a tercers.
  • Les dades facilitades en els diferents tràmits habilitats en la pàgina web de l’ens seran tractades per gestionar els mateixos. Les dades seran comunicades a les àrees competents de l’Ajuntament per resoldre el seu tràmit i conservades els temps legalment previstos per la normativa d’arxius aplicable.
  • Si són tractades en les nostres xarxes socials, d'acord amb les anteriors, aquestes s'incorporaran al Fitxer de Xarxes Socials i Responsabilitat de Màrqueting d'aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquesta informació i dades obtingudes a partir de la interacció dels usuaris d'aquestes xarxes amb els perfils / pàgina de l'entitat. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui l'interès legítim que va permetre el seu tractament. Si són tractades en les nostres xarxes socials, d'acord amb les anteriors, aquestes s'incorporaran al Fitxer de Xarxes Socials i Responsabilitat de Màrqueting d'aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquesta informació i dades obtingudes a partir de la interacció dels usuaris d'aquestes xarxes amb els perfils / pàgina de l'entitat. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui l'interès legítim que va permetre el seu tractament.

 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

  • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
  • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  •  Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament. les dades s'han tractat il·lícitament,   s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
  • la limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat

 

de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats. 

  •  No ser objecte de decisions individuals automatitzades:   L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament,

 

 Aquestes peticions caldrà que es faci en a Carrer Major 7 , 25240 Linyola (Lleida) o a dpo@ajuntamentdelinyola.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de l’Ajuntament de Linyola. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presencia en xarxes socials, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per l’Ajuntament de Linyola per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’ L’Ajuntament de Linyola. l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ L’Ajuntament de Linyola.

L’Ajuntament de Linyola. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. L’Ajuntament de Linyola poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.